นางสาวรุ่งนภา               ลาหา        รหัส 47202490058     โทร087-0362737    (นุช)

    นางสาวประกอบกิจ        เรืองใจ      รหัส 47202490088     โทร086-9886845   (กอล์ฟ)

นางสาวทัศนีย์               จิตต์หาญ   รหัส 47202490117     โทร089-6250048   (ติ๊ก)
หลักสูตรวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


Home
         adirek.com