คณะผู้จัดทำ

นางสาวสุพรรณษา ลัดดา รหัส 47202490065

นางสาวชุติมา พูลศรี รหัส 47202490077

นางสาวสุกัญญา หลุ่งตี้ รหัส 47202490093

นางสาวนวลศรี สอดส่อง รหัส 47202490098

นางสาวประกายดาว ศรีภักดี รหัส 47202490101

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

  

Home       adirek.com