แคแสด

พรรณไม้สวยงาม

                             

ทีมงานผู้จัดทำ

Home   

   หลักสูตร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

 

1.นาย จีรศักด์ โพธิ์สร้อย  รหัส 47202490006 ตอนเรียนA1.

                                                                                                 เกิดวันที่ 16 ส.ค. 2525

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.นางสาว เจนจิรา มามี รหัส 47202490049 ตอนเรียน A1.

เกิดวันที่ 15 ม.ค. 2529

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.นางสาวธัญญาศิริฺ สายเสมา รหัส 47202490113 ตอนเรียน A1.

เกิดวันที่ 7 ธ.ค. 2528

          กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

 

 

 

 

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 /ผู้จัดทำ ...
adirek.com

 

 

 

 

 

 


 **********************************************************