เอกสารอ้างอิง

ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์.Disney วินนีเดอะพูห์เปิดโลกการเรียนรู้ : ้้้้้้แมลง .กรุงเทพฯ : นานมีบุุ๊คพับลิเคชั่นส์,2548.







adirek.com