พระตรีมูรติ

          พระตรีมูรติ ทรงนิลพัท ปัดเป่าทุกข์-เสริมสุขสมปรารถนา คนไทยส่วนใหญ่นับถือบูชาเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ปกปักรักษา คุ้มครองเสมือนเป็นแรงผลักดันให้ชาวพุทธเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ผู้คนส่วนใหญ่จึงมีการสร้างรูปสมมุติของเทพเจ้าองค์ต่างๆ ขึ้นมามากมาย เพื่อนำไปประดิษฐานตามสถานที่นั้นๆ เฉกเช่น “พระตรีมูรติ ทรงนิลทัพ” ลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของพระตีมูรติ ทรงนิลทัพ เป็นรูปเหมือน เนื้อโลหะ ซึ่งมีลักษณะปากอ้า สีนํ้ารัก หรือสีดำขลับ หัวโล้น สวมมาลัยทอง
HOME
adirek.com