พระแม่กวนอิม

          พระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ผู้เมตตา โดยเชื่อว่าพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ตรัสรู้แล้ว เพียงแต่ยังไม่เข้าสู่พุทธภูมิจนกว่าจะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเสียก่อน ซึ่งในบรรดาพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏพระนามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธามากพระองค์หนึ่ง ก็คือ "พระอวโลกิเตศวร" พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า "กวนซีอิม" หรือ "กวนอิมพู่สัก" ซึ่งแปลว่าพระโพธิสัตว์ผู้เงี่ยหูฟังเสียงโลก

          พระโพธิสัตว์กวนอิม จึงเปรียบเสมือนแม่ที่เมื่อได้ยินเสียงแห่งความทุกข์ของลูกๆ ก็พร้อมที่จะคอยช่วยเหลือลูกๆ ให้พ้นจากความทุกข์ ซึ่งนับว่าเป็นความเมตตาและเสียสละที่ใหญ่หลวงนัก          เรื่องราวความเป็นมาและการกำเนิดของพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นปรากฏเป็นตำนานเล่าขานที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่ตรงกันอย่างหนึ่งก็คือ ในพุทธศาสนานิกายมหายาน มีพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งนามว่า "พระอวโลกิเตศวร" ซึ่งพระองค์จะปรากฏกายเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ในพระรูปกายต่างๆ ถึง 33 รูปกายตามโอกาสและเวลา คือผู้ใดควรได้รับการโปรดด้วยปางใดก็ปรากฏพระกายปางนั้นๆ เช่น ปางพุทธกาย ปางขุนศึก ปางพระราชา ปางนาค ปางยักษ์ ฯลฯ รวมถึงปางที่เป็นผู้หญิง ซึ่งได้รับความนิยมและแพร่หลายมากกว่าปางอื่นๆ เพราะความเป็นผู้หญิงนั้นเห็นได้ถึงความอ่อนโยนและมีเมตตามากกว่าผู้ชาย

          คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรของมหายานกล่าวว่า การที่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้ชื่อว่ากวนอิมนั้นก็เพราะได้ทรงช่วยเหลือบรรดาสรรพสัตว์ทั้งปวงโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ เพศ วัย และสถานภาพ เพียงสรรพสัตว์ได้สวดพระนามของพระองค์ก็หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ เท่ากับทรงช่วยเหลือตามกระแสเสียงที่ได้ยินนั่นเองHOME
adirek.com