พระพุทธชินราช

          พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระพุทธรูปสำคัญ และศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกและชาวไทยทั้งประเทศ มีประวัติความเป็นมากล่าวในพงศาวดารเหนือเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธชินราชไว้ว่า

          พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (พระมหาธรรมราชาลิไท) ทรงสร้างเมืองสองแคว (พิษณุโลก) และทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นอย่างมาก ทรงปรารถนาที่จะสร้างพระพุทธรูปไว้บูชา จึงได้รวบรวมช่างฝีมือจากเมืองศรีสัชนาลัย เมืองสวรรคโลก เมืองเชียงแสน เมืองหริภุญชัย มาช่วยกันปั้นหุ่นเพื่อหล่อพระพุทธรูป 5 องค์ ช่างผีมือต่างๆ ได้ทำการหล่อพระพุทธรูปเสร็จสิ้นเพียง 2 องค์ คือ พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา ส่วนพระพุทธชินราชนั้น ช่างได้ช่วยกันปั้นและหล่อใหม่ถึง 2 ครั้ง ก็ทำไม่สำเร็จเพราะทองที่หล่อไม่ติดตลอดทั่วทั้งองค์ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกทรงโทมนัสมาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นอันเด็ดเดี่ยวที่จะหล่อให้สำเร็จ จึงทรงอธิษฐานขอบุญบารมีจากเทพยดา ปรากฏว่ามีตาปะขาว (พระอินทร์เนรมิตกายลงมา) เดินเท้ามาในบริเวณพิธี พร้อมกับช่วยปั้นหุ่นและเททองหล่อองค์พระพุทธชินราชด้วยตนเอง เมื่อกะเทาะหุ่นออกมาครั้งนี้ทองติดดีทั้งองค์บริบูรณ์ งดงามหาที่ติมิได้ ส่วนตาปะขาวเดินออกไปทางทิศเหนือแล้วก็หายไป ยังปรากฏชื่อบ้านตาปะขาว ณ ที่ตรงนั้นสืบมา

          องค์พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปสำริด ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 5 ศอก คืบ 5 นิ้ว ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิ นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน (ตามพุทธลักษณะ) ชายจีวรส่วนที่พาดบ่ายาวจรดพระนาภี พระเกตุมาลาเป็นเปลวสูง วงพักตร์เป็นรูปไข่ มีอุณาโลมในระหว่างพระขนง รอบองค์พระมีเรือนแก้ว ทำด้วยไม้ปิดทอง แกะสลักเป็นต้นไม้ ดอกไม้ ลายประณีต เสริมให้องค์พระดูงามเด่นขึ้นอย่างเหมาะสม ที่ฐานพระเป็นรูปกลีบบัวเล็กๆ มีเส้นโค้งลงดูอ่อนหวานรอบที่ประทับ ทั้งตั้งองค์พระพอเหมาะแก่สายตาดูได้ ตลอดทั้งองค์ นับเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามไม่มีพระพุทธรูปองค์ใดเทียบเป็นเหตุให้รัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) จึงได้โปรดให้ช่างฝีมือดีสร้างพระพุทธชินราชจำลองแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานที่อุโบสถวัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯHOME
adirek.com