หน้าหลัก
พระเครื่อง
ผู้จัดทำ
อ้างอิง
"เราพูดอยู่เสมอว่า สติ ปัญญา
แต่สตินั้น แท้จริงแล้ว
เรานำออกมาใช้น้อยนัก
ทั้งที่สติ มีคุณค่าแก่ชีวิต
มีคุณค่าอย่างเหลือที่จะประมาณได้..."
เราใช้ปัญญาอยู่เสมอก็จริง 

 

 

 

 

................