ประวัติของฉัน

 

ชื่อ : น.ส. เยาวเรศ ราชดี

เพื่ิอนๆเรียกว่า : เยาว์

วันเกิด : เกิด 12 กุมภาพันธ์ 2528

E -mail : yao_2528@ hotmail.com

ที่อยู่ : 3 , 5 , 7 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 10600

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ปี 4 รหัส 47202490029

ตอนเรียนA1

 


เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตเครื่องเป่า
adirek.com