ประวัติของฉัน

 

ชื่อ : น.ส. จรวยรส ทับสุข

เพื่ิอนๆเรียกว่า : ทองคำ

วันเกิด : เกิด 9 พฤศจิกายน 2528

ที่อยู่ : 160/2 หมู่ 5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ปี 4 รหัส 47202490061

ตอนเรียนA1

 

เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า

adirek.com