ประวัติของฉัน

 

ชื่อ : น.ส. รัชดาภรณ์ เสนาะเสียง

เพื่ิอนๆเรียกว่า : ตุ๊กติ๊ก

วันเกิด : เกิด 2 มีนาคม 2528

E -mail : sanoh_saing @ hotmail.com

ที่อยู่ : 162/21 หมู่บ้านสมชาย ซ.สวนกุหลาบ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ปี 4 รหัส 47202490038

ตอนเรียนA1

 


เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า
adirek.com