ประวัติของฉัน

 

ชื่อ : น.ส. วิมล เจือจันทร์

เพื่ิอนๆเรียกว่า : มอน

วันเกิด : เกิด 5 ตุลาคม 2528

E -mail : morn_le @ hotmail.com

ที่อยู่ : 318 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 13 (พณิชยการธนบุรี12) ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ๋ กทม. 10600

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ปี 4 รหัส 47202490060

ตอนเรียนA1

 

adirek.com
เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า