ประวัติของฉัน

 

ชื่อ : น.ส. ภาวิณีย์ เจริญสุทธพันธ์

เพื่ิอนๆเรียกว่า : มีน

วันเกิด : เกิด 8 มกราคม 2529

E -mail : mean_ling @ hotmail.com

ที่อยู่ : 327/4 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ปี 4 รหัส 47202490064

ตอนเรียนA1

adirek.com


เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า