<<------->>WELCOM TO WEB FISH >>-----<<

 


bigoo.w
HOME
ผู้จัดทำ

ปลาชีเปียเผือก

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudaplatystoma fasciatum
แหล่งกำเนิด : ลุ่มแม่น้ำอะเมซอนในประเทศบราซิล เวเนซูเอล่า ทวีปอเมริกาใต้
ขนาดเฉลี่ย : 100 ซม.
อุณหภูมิของน้ำ : 22 - 30 ํ C
pH ของน้ำ : 6.2-7.2
อุปนิสัย : ก้าวร้าว มักหลบซ่อนตัวเวลากลางวัน ออกหากินเวลากลางคืน
การแพร่พันธุ์ : -
การเลี้ยง : ปานกลาง
อาหาร : สด