<<------->>WELLCOM TO WEB FISH >>-----<<

 


bigoo.w
HOME
ผู้จัดทำ

ปลาซิว


ถิ่นที่อยู่อาศัย ปลาซิวในสกุล Rasbora จะพบได้ในแหล่งน้ำจืดต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มขนาดเล็ก ลำธาร แม่น้ำ ทะเลสาบขนาดเล็กและใหญ่บ่อหนอง คลองบึง เป็นต้น ซึ่งจะพบได้ทั้งในแหล่งน้ำนิ่งและแหล่งน้ำไหล

การแพร่กระจาย พบว่ามีการแพร่กระจายของ Rasbora บริเวณอินเดียตะวันตก พม่า ไทย มาเลเซีย กัมพูชา ลาว เวียดนาม เกาะสุมาตราบาหลี ชวา ลอมบอร์ก ซุมบาวา ฟิลิปปินส์ตอนใต้และบอร์เนียว

การกินอาหารของปลาซิว เนื่องจากเป็นปลาที่อาศัยอยู่บริเวณผิวหน้าของน้ำเป็นส่วนใหญ่ประกอบกับลักษณะของปากที่มีปมอยู่ที่ขากรรไกรล่าง

และมีร่องรองรับปมนี้ที่ขากรรไกรบน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะบอกว่าปลาในสกุลนี้ชอบกินแมลงน้ำ และแมลงที่ตกลงไปในน้ำเป็นอาหาร จากการผ่าดูในกระเพาะอาหารพบเศษซากของแมลงน้ำ กุ้ง หรือ ปู ขนาดเล็ก ปลาในกลุ่มนี้ชอบหากินที่บริเวณผิวน้ำ