<<------->>WELCOM TO WEB FISH >>-----<<

 


bigoo.w
HOME
ผู้จัดทำ

ปลาแพะจุด

 

 

 

ปลาแพะจุด
ชื่อสามัญ BLACK-SPOTTED CATFISH
ชื่อวิทยาศาสตร์ Corydoras milanistius
ถิ่นกำเนิด อเมริกาใต้ ประเทศกูยาน่า
ขนาด ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว
รูปร่าง
ลำตัวค่อนข้างกลมป้อมโคนหางแบนเล็กน้อย ลำตัวสีเทาอมน้ำตาลมีจุดสีดำตลอดลำตัว ลำคอฉาบด้วยสีเหลืองทองใต้คางและท้องประด้วยสีขาว
ครีบหลัง ครีบทวารและครีบท้องเป็นสีใส ครีบหางมีสีใสอมเหลืองครีบอกจะมีเงี่ยงแข็งแหลม ปากอยู่ส่วนล่างมีหนวดสองคู่

อุปนิสัย
เชื่องรักความสงบ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ ว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลา หากินบริเวณท้องน้ำ

อุณหภูมิ ประมาณ 72-76 ํF
สภาพน้ำ น้ำจืด ph ประมาณ 6.8-7.0
อาหาร กินอาหารพวกตัวอ่อนแมลง ไส้เดือน และลูกน้ำ หนอนแดง และอาหารสำเร็จรูป
การแพร่พันธุ์ วางไข่เกาะติดพื้นเรียบ