หน้าหลัก

ท่องเที่ยว
ดนตรี
อ่านหนังสือ
เกม
บันเทิง
ถ่ายภาพ
กีฬา
สื่อการเรียนการสอน
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
สะสมของรัก
อาหาร
ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์
งานฝีมือ
เสริมสวย
วาดรูปความสำคัญของการวาดเขียน
1. เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญและสัมพันธ์กับงานศิลปะทุกแขนง
2.เป็นวิิธีการหนึ่งที่ทำให้เกิดภาพเขียนและเป็นวิธีที่สะดวกทำให้เกิดคุณค่าในงานสร้างสรรค์ศิลปะ
3. เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดได้ให้มองเห็นได้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ อย่างมีกระบวนการโดยเริ่มต้นจากความคิดในสมองของมนุษย์ซึ่งไม่สามารถมองเห็น จึงมีการเขียนตามความคิด นั้นออกมาให้เป็นรูปร่าง รูปทรงของสิ่งที่คิดขึ้น ต่อจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติตามรูปแบบที่เขียนไว้
4. สามารถบันทึกความประทับใจได้อย่างฉับพลัน
5.เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้วาด ดดยมุ่งหมายถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกและความคิดของตนไปยังผู้อื่น

ที่มา : อภิศักดิ์ บุญเลิศ. (2541). วาดเขียน : Drawing. กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นต้ิง เฮ้าส์.
ภาพนี้ถ่ายที่ปราสาทนครธม ประเทศกัมพูชา

Next