หน้าหลัก

ท่องเที่ยว
ดนตรี
อ่านหนังสือ
เกม
บันเทิง
ถ่ายภาพ
กีฬา
สื่อการเรียนการสอน
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
สะสมของรัก
อาหาร
ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์
งานฝีมือ
เสริมสวย
วาดรูปการวาดเขียน (The Meaning of drawing)

การวาดเขียน คือ ผลงานสร้างสรรค์ของมนุาย์ โดยการวาดหรือเขียนเครื่องมือลงบนพื้นระนาบรองรับด้วยวีธีการขีด เขียน ปาด ระบาย ฯลฯ โดยใช้สีเพียงสีเดียว แต่อาจทำให้เกิดน้ำหนักต่าง ๆ เป็น 3 มิติได้
การวาดเขียน คือ การเขียนรูปภาำพต่าง ๆ คำว่า "วาด" หมายถึง เขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ
การวาดเขียน คือ วิธีการสร้างงานศิลปะวิธีหนึ่งในจำนวนหลาย ๆ วิธี ผลงานของการวาดเขียนก็คือ ศิลปกรรมประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภททัศนศิลป์
ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ การวาดเขียนก็เป็นการเลียนแบบธรรมชาติเช่นกัน
 
ที่มา : อภิศักดิ์ บุญเลิศ. (2541). วาดเขียน : Drawing. กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นต้ิง เฮ้าส์.

การวาดภาพเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างดี

NEXT