รูปงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 12
17 - 28 ตุลาคม 2550
ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


   หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
  

     

จาก 23 หลักการทรงงานของพระองค ์
สู่ 8 หมวดแห่งการปฏิบัติสำหรับพสกนิกรชาวไทย

  หมวดที่ 1 การศึกษาและการแก้ปัญหา
รู้จักศึกษาและหาความเข้าใจปัญหาโดยละเอียด
เพื่อใช้ในการลงมือปฏิบัติแก้ไขอย่างได้ผล
     หมวดที่ 2 การจัดการ
รู้จักมองและใช้วิธีจัดการอย่างมีระบบ
เพื่อก่อให้เกิด "งาน" ที่มีประสิทธิภาพ
    หมวดที่ 3 ธรรมชาติเป็นสำคัญ
รู้จักให้ความสำคัญกับธรรมชาติ
ด้วยการสร้างจิตสำนึกเพื่อรักษาป่าให้คงอยู่
    หมวดที่ 4 ประหยัด...คุ้มค่า
รู้จักประหยัดและต่อยอดสิ่งที่ทำ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน "งาน"
หมวดที่ 5 เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย
รู้จักคลี่คลายเรื่องซับซ้อนใน "งาน"
เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

หมวดที่ 6 การทำงานเป็นทีม
รู้จักสร้างความเข้มแข็งแก่ "ทีม"
เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น
หมวดที่ 7 ความเพียร
รู้จักใช้หลักการ
"ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"
หมวดที่ 8 ความพอเพียงในชีวิต
รู้จักยึดหลักเพียงพอร่วมไปกับความพอดี
สำหรับทั้งการดำเนินชีวิตและการทำงาน
   

   Home