พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากหนังสือ "พ่อสอนอ่าน"

"...หนังสือนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการที่จะทำให้คนเรามีความก้าวหน้าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้ว
ต้องหัด ต้องเรียน ทั้งในทางกาย ทั้งในทางใจ เพื่อที่จะมีความสามารถและมีความรู้ที่จะดำรงชีพได้..."
 
"...หนังสืออยูในห้องหรืออยู่ในตู้ในสถานที่แห่งหนึ่งเป็นจำนวนมากมหาศาลจะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ถ้าไม่มีใครมาอ่านหรือแม้มีใครมาอ่าน แต่ไม่ทราบว่าจะเลือกหนังสือใดสำหรับฐานะของตน
สำหรับความต้องการของตน สำหรับอายุของตนจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้ศึกษาและได้ค้นคว้ามาในเรื่องนี้
ี้ โดยเฉพาะคือบรรณารักษ์ ท่านทั้งหลายส่วนมากก็เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ ก็เรียกว่าเป็น บรรณารักษ์ได้
บรรณารักษ์จึงมีหน้าที่ขึ้นมาใหม่ที่จะเลือกสรรหนังสือ แบ่งแยกเป็นประเภท ๆ และสามารถที่จะแนะนำแก่ผู้มาใช้ห้องสมุดนั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตน
้อย่างกว้างขวางที่สุดที่จะเป็นไปได้ โดยมีระเบียบไม่ให้มีการทะเลาะวิวาทกัน ไม่ให้ใช้หนังสือในทางที่เสีย ไม่ให้ทำให้หนังสือเสียไป และที่จะทำให้
ประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปขาดไป ดังนั้น การที่จะมีห้องหนังสือ ห้องสมุด
ก็จำเป็นต้องมีผู้ที่เอาใจใส่เรื่องห้องสมุดด้วย และผู้ที่จัดให้ห้องสมุด นั้นมีความระเบียบเรียบร้อย"
 
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตตรลดา วันฟฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

 
 
 

NEXT     Home