รูปในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑


การอ่าน
 "...การอ่านเขียนหนังสือได้ จะช่วยให้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่  ๆ ต่าง ๆ ได้มากมาย และความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ สามารถนำมาใช้ในทางสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการได้เป็นอย่างดี...."


พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ผู้นำอิสลาม (อิหม่าม) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2 ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชณิเวศน์
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2530


Next      Home